Algemene Voorwaarden Slaapcomfort het Zuiden BV 

Definities

 1. Slaapcomfort het Zuiden BV : Slaapcomfort het Zuiden BV gevestigd te Dongen onder Kvk nr: 82840466
 2. Klant : degene met wie Slaapcomfort het Zuiden BV een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen : Slaapcomfort het Zuiden BV en klant samen.
 4. Consument : een klant die tevens een individu is en die als privepersoon handelt.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Slaapcomfort het Zuiden BV
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Slaapcomfort het Zuiden BV hanteert zijn in euro’s,zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2.  Alle prijzen die Slaapcomfort het zuiden BV hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt kan Slaapcomfort het Zuiden BV te allen tijde wijzigen.
 3.  Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan die Slaapcomfort het zuiden BV niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding cq het tot stand komen van de overeenkomst kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4.  De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3 tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen,dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product,tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Producten worden direct afgerekend In de winkel.
 2. Producten die besteld moeten worden zullen bij het in ontvangst nemen van de  bestelde producten direct afgerekend worden.

Gevolgen niet direct betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn,dan is Slaapcomfort het zuiden BV gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is,waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2.  Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Slaapcomfort het Zuiden BV.
 3.  De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Slaapcomfort het Zuiden BV zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Slaapcomfort het zuiden BV op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6.  Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Slaapcomfort het Zuiden BV, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Slaapcomfort het zuiden BV te betalen.

Recht van Reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Slaapcomfort het Zuiden BV gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2.  Slaapcomfort het Zuiden BV roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3.  Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Slaapcomfort het zuiden BV, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4.  De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Slaapcomfort het Zuiden BV kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval  producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Slaapcomfort het Zuiden BV heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2.  De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Slaapcomfort het Zuiden BV.
 3.  Slaapcomfort het Zuiden BV is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Slaapcomfort het Zuiden BV te verrekenen met een vordering op Slaapcomfort het Zuiden BV.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Slaapcomfort het Zuiden BV blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Slaapcomfort het Zuiden BV op grond van wat voor met Slaapcomfort het Zuiden BV gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten In de nakoming.
 2.  Tot die tijd kan Slaapcomfort het Zuiden BV zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3.  Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4.  Indien Slaapcomfort het Zuiden BV een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Slaapcomfort het Zuiden BV het recht om schadevergoeding kom maar gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Slaapcomfort het Zuiden BV, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3.  Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Slaapcomfort het Zuiden BV het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5.  Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Slaapcomfort het Zuiden BV kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Slaapcomfort het Zuiden BV opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Slaapcomfort het Zuiden BV
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij slaap komt voor het zuiden tv niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, al vorens het product in ontvangst te nemen, hiervan de expediteur c.q bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Slaapcomfort het Zuiden BV niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2.  Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan het product of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Slaapcomfort het Zuiden BV, bij gebreke waarvan slaapcomfort zuiden bv niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Montage/Installatie

Hoewel Slaapcomfort het Zuiden BV zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve In het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2.  De garantie geldt niet In het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3.  Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans In de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Slaapcomfort het Zuiden BV tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Slaapcomfort het Zuiden BV geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Slaapcomfort het Zuiden BV geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2.  Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten,dan dient de klant Slaapcomfort het Zuiden BV daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen een maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3.  Consumenten dienen Slaapcomfort het Zuiden BV uiterlijk binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4.  De klant geeft daarbij  een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Slaapcomfort het Zuiden BV in staat is hierop adequaat te reageren.
 5.  De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6.  Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Slaapcomfort het Zuiden BV gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Slaapcomfort het Zuiden BV.
 2.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Slaapcomfort het Zuiden BV ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Slaapcomfort het Zuiden BV een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst aan Slaapcomfort het Zuiden BV verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Slaapcomfort het Zuiden BV

 1. Slaapcomfort het Zuiden BV is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2.  Indien Slaapcomfort het Zuiden BV aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3.  Slaapcomfort het Zuiden BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade,gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4.  Indien Slaapcomfort het Zuiden BV aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5.  Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Slaapcomfort het Zuiden BV vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6: 89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Slaapcomfort het Zuiden BV toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2.  Is de nakoming van de verplichtingen door Slaapcomfort het Zuiden BV niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Slaapcomfort het Zuiden BV in verzuim is.
 3.  Slaapcomfort het Zuiden BV heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Slaapcomfort het Zuiden BV kennis heeft genomen van de omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht          

 1.   In aanvulling op het bepaalde in artikel 6: 75 burgerlijk wetboek geldt dat een tekortkoming van Slaapcomfort het Zuiden BV In de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Slaapcomfort het Zuiden BV kan worden toegerekend in een van de wil van Slaapcomfort het Zuiden BV onafhankelijke situatie,waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen  In redelijkheid niet van Slaapcomfort het Zuiden BV kan worden verlangd.
 2.  Tot de in lid een genoemde overmachtsituatie wordt ook -doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etcetera); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; Onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3.  Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Slaapcomfort het Zuiden BV één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat de Slaapcomfort het Zuiden BV er weer aan kan voldoen.
 4.  Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5.  Slaapcomfort het Zuiden BV is in een overmachtsituatie geen enkele schadevergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging Algemene Voorwaarden

 1.  Slaapcomfort het Zuiden BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2.  Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3.  Grote inhoudelijke wijzigingen zal Slaapcomfort het Zuiden BV zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4.  Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de Algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1.  Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Slaapcomfort het Zuiden BV.
 2.  Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,tweede lid,Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1.  Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2.  Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst In de buurt komt van wat Slaapcomfort het Zuiden BV bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1.  Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2.  De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Slaapcomfort het Zuiden BV is gevestigd/praktijk houd/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 31 juli 2021